5,000 මාසික දීමනාව තවත් කණ්ඩායමකට ලබාදීමේ තීරණයක්

රජයේ සේවකයන් සඳහා ලබාදීමට යෝජිත රුපියල් පන්දහසේ මාසික දීමනාව රජය සතු ව්‍යවසායන්හි අනෙකුත් සේවකයන්ට ලබාදීමට තීරණය…