පන්ෂීර් නිම්නයේ තලේබාන් ත්‍රස්ත නායකයා ඝාතනය කරයි

තලේබාන් සංවිධානය විසින් පන්ෂීර් නිම්නයේ සටන් සඳහා යොමුකළ සන්නද්ධ අංශ නායකයා ඇෆ්ගන් හමුදා (උතුරු සන්ධානය)විසින් ඝාතනය…