දරුවන් රාත්‍රියේ පරිගණක තිරවලින් ඈත් කර තබන්න

දරුවන් නින්දට යාමට පැය භාගයකට පෙරවත් පරිගණක තිර සහ ජංගම දුරකථනවලින් ඈත් කර තබන ලෙස ​ජෝන්…