රු. බිලියන 200ක පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක්

රුපියල්‌ බිලියන 200ක චටිනාකමින්‌ යුක්‌ 2012 අංක 01 දරන පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක සහ ගරු…