ගල්ගමුවේ නිවසකින් මළ සිරුර 3ක් / පරීක්ෂණ ඇරඹේ

ගල්ගමුව මහනාන්නේරිය ප්‍රදේශයේ නිවසක තිබී පුද්ගල මළ සිරුරු තුනක් අද සොයා ගත් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක…