එංගලන්තයට එරෙහි තරගාවලියත් ශ්‍රී ලංකා යෞවනයෝ කළින්ම දිනති

 පවන් පතිරාජ සමඟ පස්වැනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් ගොඩ නංවන ලද ලකුණු 111 ක ලකුණු සම්බන්ධතාවයද සමඟ රවීන්…