දුප්පත් නොවී පවුලකට ජීවත්වෙන්න මාසයකට 21,500කින් පුළුවන්ලු

එක් පුද්ගලයෙකුට සිය මූලික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා මාසිකව දැරීමට සිදුව ඇති අවම වියදම රු. 5,353…