දේශපාලන හිතවාදීන් වෙනුවට සුදුසු පුද්ගලයන්ට මුල් තැන /රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ

පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ තනතුරු වලට දේශපාලන හිතවාදීන් පත් කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කරමින් සුදුසු…