පුංචි ඡන්දයට අදාළව කොමිසම රාජ්‍ය ආයතන සමග ඇති කර ගත් එකඟතා

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට අදාළව  තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා දින 5 ක් තුළ ද අනෙකුත් ඡන්ද පත්‍රිකා…

ඡන්දෙ නැතිවුණොත් කන්නත් නෑ – මැතිවරණ කොමිසමට ලිපියක්

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම මාර්තු 09 වැනිදා පැවැත්වේද නැතිද යන්න පිළිබඳව අනපේක්ෂිත තත්ත්වයක් පැවතීම නිසා සිය…

මාර්තු 09 පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරේ

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම මාර්තු මස 09 වැනි දා උදෑසන 7.00 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා පැවැත්වෙන…

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට අදාළ නාමයෝජනා භාර ගැනීම අද සිට

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට අදාළ නාමයෝජනා භාරගැනීම අද සිට සිදුවනවා. නාමයෝජනා භාරගැනීම අවසන් වන්නේ ලබන 21…