පළාත් පාලන ජන්දයට යළිත් බාලගිරි දෝෂය / අවසන් තීරණය අද

පළාත් පාලන මැතිවරණය තවදුරටත් කල් යාමේ හැකියාවක් පවතින බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග අනාවරණ කර තිබෙනවා. මැතිවරණය…