පළාත් මායිම් හරහා හැමෝටම යන්න බෑ / පොලිසිය

පළාත් මායිම් හරහා ගමන් කිරීමට හැකියාව ඇත්තේ කුමන පිරිස් සඳහා ද යන්න පිළිබඳව පොලීසිය විසින් පැහැදිලි…