නව පනතක් සම්මත නොකර පළාත් සභා ඡන්දය පැවැත්විය නොහැකියි

නව පනතක් සම්මත නොකර, කුමන ක්‍රමයකට හෝ පළාත් සභා ඡන්දය පැවැත්විය නොහැකි බවට නීතිපති දැනුම් දුන්…