වන්දි ඉල්ලූ මන්ත්‍රීවරුන් ගණන 30ක් බව හෙළිවේ

පසුගිය මැයි 09 වැනිදා ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියාවලදී ගිනි තබා විනාශ කළ නිවාස සඳහා හානි පූර්ණ…