මොන දහංගැට ගැහුවත් ජනතා බලය හමුවේ එය පරාජයට පත්කරනවා – අනුර දිසානායක

“මේ රට කවර ආකාරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වයකටවත් කවර ආකාරයේ ගැටුම්කාරී තත්වයකටවත් කවර ආකාරයේ නොසන්සුන් තත්වයකටවත් යන එකට එකඟ…