ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්න පත්‍රය අන්තර්ජාලයට දැමීම ගැන පරීක්ෂණ CID යට

කොවිඩ් අභියෝග මැද පැවැති දෙවැනි ශිෂ්‍යත්ව විභාගය නිමාවූයේ පසුගිය 22 වැනිදාය. මාස 6 කට ආසන්න කාලයක්…