විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන් එවන ප්‍රේෂණ මාර්තු මාසයේ සියයට 47කින් පහළට

විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයින් විසින් මෙරටට එවන ලද ප්‍රේෂණ පසුගිය මාර්තු මාසයේ දී පෙර වසරට සාපේක්ෂව සියයට…