ඉරානය, පාකිස්තානය සහ තුර්කිය නව සන්ධානයකට සූදානමින්

කලාපීය ආරක්ෂක අභියෝගයන්ට මුහුණ දීම සඳහා ඉරානය, පාකිස්තානය සහ තුර්කිය ඒකාබද්ධ සන්ධානයක් පිහිටුවීමට අදාළව ඉදිරිපත් කළ…