පාන් පිටි මිල යළිත් ඉහළට

පාන් පිටි මිල යළිත් වරක් ඉහළ දමා තිබේ. ප්‍රීමා සමාගම පැවසුවේ පාන් පිටි කිලෝවක මිල රුපියල්…