ලංකාවේ ජනතාවට කන් දෙන්න / පාප් වහන්සේ දේශපාලන නායකයන්ගෙන් ඉල්ලයි

රටේ ජනතාවගේ හා දුප්පතුන්ගේ ඉල්ලීම්වලට කන් දී පියවර ගන්නැයි ශූද්ධෝත්තම ෆ්‍රැන්සිස් පාප්වහන්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන නායකයන්ගෙන්…