ලංකාවේ ජාතික ධජය පාපිස්සට දැමූ චීන නිෂ්පාදකයා ගැන විස්තර සොයයි

මෙරට ජාතික ධජය ඇතුළත් කර නිෂ්පාදනය කරමින් අන්තර්ජාලය හරහා අලෙවි කරමින් ඇති පාපිස්නා සම්බන්ධයෙන් පළවු වාර්තා…