පොල් තෙල් වලට පාම් තෙල් මිශ‍්‍ර කරන සැලසුමක්!

උත්සව සමය වෙනුවෙන් පාම් තෙල් මිශ‍්‍ර පොල් තෙල් වෙළෙඳ පොළට නිකුත් කිරීම සඳහා වන උත්සාහය අඩපණ…