අයවැය කතාවට පාර්ලිමේන්තුවේ ගැලරි දෙකක් ඇරෙයි

අයවැය කතාව ඉදිරිපත් කෙරෙන නොවැම්බර් 12 වනදා පාර්ලිමේන්තුවේ ගැලරි දෙකක් විවෘත කිරීමට තීරණය කර තිඛෙනවා. වේත්‍රධාරී…