පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ආරක්ෂාව තර කිරීමට අතිරේක පොලිස් නිලධාරීන්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා අතිරේක පොලිස් නිලධාරීන් යෙදවීමට පොලිස් මූලස්ථානය, ඇමති ආරක්ෂක අංශයේ අධ්‍යක්ෂවරයාට උපදෙස් ලබා…