පාර්ලිමේන්තුව අසල සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිගේ කණගාටුව

පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය අසල මාර්ග බාධකයේදී පොලිස් නිලධාරීන් සහ යුධ හමුදා යතුරුපැදි සංචිතයට අනුයුක්ත හමුදා නිලධාරීන් කිහිප…