පාරිභෝගික අධිකාරිය නින්දෙන් නැගිටී / වැටලීම් අරඹයි

පාලන මිල ඉක්මවා සහල් අලෙවිකරන වෙළෙඳසල් වැටලීමේ මෙහෙයුම් අරඹා ඇතැයි පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය හෙළිකර තිබෙනවා.…

ආහාර හා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල ගණන් ඉහළ නොදමන්නැයි උපදෙස්

ආහාර හා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල ගණන් ඉහළ නොදමන්නැයි ජීවන වියදම් කමිටුව, පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට දැනුම්…