කින්නියා අනතුරේ ,පාලම් පාරුවේ හිමිකරු සහ ක්‍රියාකරුවන් අත්අඩංගුවට

කින්නියා පාරු අනතුර සම්බන්ධයෙන් පෞද්ගලික පාලම් පාරුවේ හිමිකරු සහ ක්‍රියාකරුවන් දෙදෙනා අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිස් මාධ්‍ය…