සීනි පාලන මිල ත් ඉවතට

සීනි සඳහා පනවා තිබූ පාලන මිල ඉවත් කිරීමට තීරණය කර තිබේ. රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා…