පළමු වාරයේ පාසල් නිවාඩුව 4 දා සිට

2022 පෙබරවාරි 07 දින සිට මාර්තු මස 05 වැනි දින තෙක් පැවැත්වෙන 2021 අධ්‍යයන පොදු සහතික…

දෙසැම්බර් මාසයේ පාසල් නිවාඩුව දින 4ක්

සියලුම රජයේ පාසල් සහ කතෝලික පාසල් දෙසැම්බර් මස දින 4ක් නිවාඩු ලබාදීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ…