පැන්ඩෝරා පේපර්ස්වලට සම්බන්ධ අයට දඩුවම් / ඇමතිවරයෙක් කියයි

හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරියක වන නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මියගේ නම ‘පැන්ඩෝරා පේපර්ස්’ මගින් සඳහන් වීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය රෝහිත…