පැන්ඩෝරා විමර්ශන: රන්ජන්ගෙන් ප්‍රකාශයක් ගැනීමේ සූදානමක්, අතුරු වාර්තාව ජනපතිට

ප්‍රකෝටිපතියන්ගේ සැඟවුණු වත්කම් හෙළි කළ පැන්ඩෝරා වාර්තාවේ නම සඳහන් හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මියගේ සැමියා…

පැන්ඩෝරා වත්කම් අනාවරණ ගැන පිළිතුරු දීම ප්‍රතික්ෂේප කරලා

රාජ්‍ය නායකයන් ගණනාවක් ඇතුළු දේශපාලකයන්ගේ අයථා ගනුදෙනු සහ වත්කම් පිළිබඳව හෙළි කළ ගවේෂණාත්මක මාධ්‍ය වාර්තාව වන…