පැරෂුට් පුහුණුවක් අතර අනතුරකින් ගුවන් හමුදා නිලධාරියකු මරුට

අම්පාර ප්‍රදේශයේ සිදුකළ පුහුණු වීමක් අතරතුර පැරෂුට් දෙකක් එකිනෙක පැටලීමෙන් සිදුවූ අනතුරකින් ගුවන් හමුදා නිලධාරියෙකු මරණයට…