සතියක් තුල ලංකාවේ පැරසිටමෝල් භාවිතය සියයට 275කින් ඉහළට

ඔමික්‍රොන්, ඩෙංගු සහ වෛරස් උණ යන රෝගී තත්ත්වයන් මත පසුගිය සති තුන තුළ පැරසිටමෝල් පෙති සඳහා…