බත්තරමුල්ල, පැලවත්ත හා තලවතුගොඩ ආශ්‍රිතව දැඩි රථවාහන තදබදයක්

පාර්ලිමේන්තු පිවිසුම් මාර්ගය වසා දැමීම නිසා 174 බොරැල්ල කොට්ටාව මාර්ගයේ බත්තරමුල්ල, පැලවත්ත හා තලවතුගොඩ ප්‍රදේශ වල…