පැසිෆික් සාගරයේත් ප්‍රබල භූ කම්පනයක් / ප්‍රබලත්වය ඒකක 7.6 යි

පැසිෆික් සාගරයේ ඔස්ටේ්‍රලියාවට එපිටින් වූ නිව් කැලිඩෝනියා කලාපය ආශ්‍රිතව ඒකක 7.6 ක ප්‍රබල භූ කම්පනයක් හටගෙන…