ප්‍රීමා සමාගම හිතුමතේ පිටි කිලෝවක මිල 12කින් වැඩි කරයි

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට නොදන්වා ප්‍රීමා සමාගම තිරිඟු පිටි කිලෝග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 12කින් ඉහළනංවා ඇත. මීට…