සත්වෝද්‍යාන හෙට (01) සිට විවෘත කරයි

දෙහිවල, පින්නවල හා රිදීයගම සත්වෝද්‍යාන හෙට සිට විවෘත කරන රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායක මහතා පවසනවා. කොරෝනා…