“ජනාධිපති තාත්තා” කියෙව්වා නම් හිටපු ජනපති ගැන තේරෙනවා / රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත

කශේරුකවක් තිබේ නම් කශේරුකාවක් ඇති බව පෙන්විය යුතු බවත් ඒ සදහා බෝක්කු වල පාලන් වල කතා…