පිරමීඩ වර්ගයේ ආයතන 3කට එරෙහිව මහ බැංකුව නඩු මඟට

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පිරමීඩ වර්ගයේ තහනම් යෝජනා ක්‍රම 3කට එරෙහිව අපරාධමය නඩු පැවරීම සඳහා…