ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු රටවල් කිහිපයකට පිලිපීනයෙන් තහනමක්

ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් කිහිපයකට පිලිපීනය පනවා තිබු සංචාරක තහනම තවදුරටත් දීර්ඝ කර තිඛෙනවා. පවත්නා කොවිඩ්…