පිලීපීනයට න්‍යෂ්ඨික අවි ගේන්න එපා / පිලිපීන ජනපති අමෙරිකාවට දන්වයි

අමෙරිකාව තම රට තුල න්‍යෂ්ඨික අවි ස්ථානගත කිරීමට තැත් කළහොත් අමෙරිකාව සමග ආරක්ෂක එකඟතාවයෙන් බවත් වන…