රටේ නම වෙනස් කරන්න / ජනපතිවරණය අහෝසි කරන්න / පිවිතුරු හෙළ උරුමයෙන් යෝජනා

මෙරට ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත් කර ගැනීමේ ක්‍රමවේදය වෙනස් කළ යුතු බවට පිවිතුරු හෙළ උරුමය යෝජනා කර…