පිළිකාකාරක ගෙන්වන්නන්ට හා ආරක්ෂා කරන්නන්ට මරණ දඩුවම දිය යුතුයි / විජයදාස රාජපක්ෂ(VIDEO)

මෙරට ජනතාවට විෂ සහිත සහ පිළිකාකාරක අඩංගු ආහාර ද්‍රව්‍ය ගෙන්වා බෙදාහරිනු ලබන සියලුම ව්‍යාපාරිකයින්, ඔවුන් ආරක්ෂා…

පිළිකා කාරක පොල්තෙල් වෙළඳපලට නිකුත් වී අවසන් ද?(VIDEO)

පිළිකාකාරක සහිත පොල්තෙල් ප්‍රතිඅපනයන කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සිදුවන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විජිත රවිප්‍රිය…