මෝටර් රථය තුළ තිබී හමුවූ මළ සිරුර ගැන CCTV දර්ශන ඔස්සේ විමර්ශන

කොහුවල, ආසිරි මාවත ප්‍රදේශයේ තිබී සොයාගත් මෝටර් රථයක් පිළිස්සුනු මළ සිරුර සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට පුද්ගලයින්…