ජනාධිපති ලේකම් පී බී ගේ ඉල්ලා අස්වීම ස්ථිරයි ?

ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී. බී ජයසුන්දර මහතා එම ධුරයෙන් ඉවත්වීමට අදාළ ලිපිය ජනාධිපතිවරයා විසින් පිළිගෙන ඇතැයි…