5,000 දීමනාව පුද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ට ලබාදීමට සාකච්ජා (Audio)

රාජ්‍ය අංශයට ලබාදුන් රුපියල් 5,000 දීමනාව පුද්ගලික අංශයට ලබාදීම සදහා සාකච්ජා ආරම්භ කර තිබෙනවා. කම්කරු අමාත්‍ය…