පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසු අතුරුදන්වූ සාරා ජැස්මින් මිය ගිය බව තහවුරු කරයි -Breaking News

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසු , 2019 අප්‍රේල් 26 වැනි දින සයින්දමරුදු ප්‍රදේශයේ නිවසක් තුල සිදුවූ…