අහිමි කළ කිරුළ යළිත් පුෂ්පිකා ද සිල්වාට හිමිවෙයි

2021 ශ්‍රී ලංකා විවාහක රූ රැජිණ තරගයේදී, විවාහක රූ රැජිණ ලෙස කිරුළු පැළඳ සුළු මොහොතකින් කිරුළ…