“පෙගසස්” ඇප් එක අනතුරුදායකයි / ඔබේ ජංගම දුරකථනය අනතුරේ

“පෙගසස්” නම් මෘදුකාංගයක් (Pegasus App) ගැන, මේ දිනවල සමාජයේ කතාබහක් ඇති වී තිබේ. එම මෘදුකාංගයෙන් ඔබේ…