නිරෝධායන නීති කඩකරන පෙම්වතුන්ගේ දින සාද වටලනවා / පොලිසිය-Video

අන්තර්ජාල ඒක එරාශී වීම් ඇතුළු නිරෝධායන නීති කඩකරමින් පෙම්වතුන්ගේ දිනය සැමැරීමට ක්‍රියා කරන ඕනෑම පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට…