පාසල් පෙළ පොත් මුද්‍රණයට බිලියන 16.5ක් ගිහින්

පාසල් පෙළ පොත් මුද්‍රණය සඳහා මේ වසරේදී රුපියල් බිලියන 16.5ක මුදලක් වැය කිරීමට සිදු වූ බවත්…